وظایف انجمن

اشتراک گزاری صفحه


وظایف انجمن

1- انجام تحقیقات علمی و فرهنگی در سطح ملی و بین­ المللی با محققان و متخصصانی که به گونه‌ای با علم آموزش مهندسی سر و کار دارند.

۲- همکاری با نهادهای اجرایی، علمی، آموزشی و پژوهشی در زمینه ارزیابی و بازنگری و اجرای طرح‌ها و برنامه‌های مربوط به امور آموزش و پژوهش در زمینه علمی موضوع فعالیت  انجمن

۳- ترغیب و تشویق پژوهشگران و تجلیل از محققان و استادان ممتاز در عرصه آموزش مهندسی

۴- ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی و فنی

۵- برگزاری گردهمایی های علمی در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی

۶-  انتشار کتب و نشریات علمی