مزایای عضویت در انجمن

اشتراک گزاری صفحه


مزایای عضویت در انجمن

برای کلیه اعضاء انجمن، 30% تخفیف شرکت در کنفرانس‌های آتی الکترومغناطیس اعمال می شود.
کلیه نشریات و گاه‌نامه‌های انجمن به صورت الکترونیکی برای کلیه اعضاء ارسال می شود.

برای  اعضاء حقوقی انجمن که خواستار غرفه در کنفرانس‌های الکترومغناطیس آتی می‌باشند تخفیف ارائه می شود.