ماموریت انجمن

اشتراک گزاری صفحه


ماموریت انجمن

1- تشكيل ساختار مناسب جهت برقراري حسن ارتباط بين واحدهاي خدمات مهندسي .

2- حفظ حقوق و منافع قانوني شركتها و مؤسسات عضو انجمن . 

3- تلاش در جهت ارتقاء كمي و كيفي واحدهاي خدمات مهندسي و ايجاد بانك اطلاعاتي جامع و ارائه  به شركتها و سازمانها به منظور بهره برداري از اين پتانسيل . 

4- تدوين راهكارها و شيوه هاي حمايتي مناسب از واحدهاي خدمات مهندسي داخلي در مقابل رقبــاي  خارجي و همچنين در جهت صادرات خدمات مهندسي . 

5- زمينه سازي عقد قراردادهاي خدمات مهندسي براي اعضاء و فراهم سازي امكانات ورود و بهره گيــري از سرمايه، اطلاعات، تكنولوژي، فنون و تجربيات خارجي در جهت تقويت اقتصاد و خدمات مهندسـي كشور .                 

6- تدوين شاخص هاي مورد نياز و تعيين قابليتهاي واحدهاي خدمات مهندسي همگن . 

7- زمينه سازي توسعه فعاليتهاي تحقيقاتي، كاربردي، صنعتي و تقويت ارتباط صنعت با دانشگاه.

8- همكاري با وزارت صنايع و معادن و ساير دستگاههاي اجرايي در تدوين سياستها، دستورالعمــل ها و تهيه و تدوين لوايح قانوني جهت ارائه به دولت و مجلس شوراي اسلامي . 

9- مذاكره با بانكها و تامين اعتبارات براي اعضاء . 

10- مشاركت در كمسيون حل اختلاف بين شركتهاي عضو انجمن و كارفرمايان مربوطه . 

11- زمينه سازي ايجاد امكانات و بهره برداري مشترك اعضاء . 

12- حمايت در كمسيون هاي رسيدگي به ماليات و بيمه هاي اجتماعي مــــؤسسات مربوط به اعضاء انجمن و جلب حمايتهاي دولتي از جمله معافيتهاي بيمه اي، مالياتي و گمركي . 

13- بكارگيري روشهاي مناسب جهت مشاركت اعضاء در حل مشكلات اجتماعي مرتبط با كاركنان،اعضاء و واحد هاي خدمات مهندسي .