شرایط عضویت افراد حقوقی

اشتراک گزاری صفحه


شرایط عضویت افراد حقوقی

  1. اعضای رسمی
    موسسات حقوقی دارای پروانه خدمات مهندسی از وزارت صنعت ، معدن و تجارت .که حق عضویت خود را به طور مستمر پرداخت کرده اند . حق عضویت این گروه سالانه حداقل 5،000،000 ریال می باشد که به صورت سالیانه افزایش می یابد .
  2. اعضائ وابسته :

اشخاصی حقوقی دارای جواز خدمات مهندسی از وزارت صنعت ، معدن و تجارت که حق عضویت خود را به طور مستمر پرداخت کرده اند . حق عضویت این گروه سالانه حداقل 5،000،000 ریال می باشد که به صورت سالیانه افزایش می یابد .

  1. عضو مشروط رسمی یا وابسته و یا موقت:

اعضائ قبلی رسمی ، وابسته و یا موقت که حق عضویت خود را در مقاطعی پرداخت نکرده اند ولی در حال حاضر به طور مستمر پردات می نمایند . حق عضویت این گروه سالانه حداقل 5،000،000 ریال می باشد  علاوه بر حق عضویت سال های 96 بقیه سالها بخشیده شده است .

  1. اعضائ اعضای مؤسساتی (حقوقی):
    سازمان‌هایی که در زمینه‌های علمی و پژوهشی مربوط فعالیت دارند می‌توانند به عضویت انجمن درآیند. حق عضویت این گروه سالانه حداقل 5،000،000 ریال می باشد .