درباره انجمن

اشتراک گزاری صفحه


درباره انجمن

بدنبال قطعنامــة اولين سمينـــار خدمات مهنـدسي در تهران و به دعوت اداره كل وقت صنايع استـان اصفهان، جلسـه اي با حضور مدير كل خدمات مهندسي وزارت صنايع، مدير و اعضاي اداره آموزش و فن آوري اداره كل  صنايع و مديران بيش از چهل شركت خدمات مهندسي استـــان تشكيل و طي آن بــــر لزوم ايجاد انجمن خدمات مهندسي استان اصفهان تاكيد شد . پس از آن در تــاريخ 21/7/78 مجدداً به دعـــوت اداره صنايع  جلسه اي جهت انتخاب هيئت مؤسس برگزار گرديد. سپس هيئــت مؤسس ضمـن تدوين اساسنامه وآئين نامه هاي جديد و تصويب آن توســـط مجمع   شركت هاي دعوت شده، به تاريخ 3/5/79 مؤفق به اخذپـــروانه اي به شماره 48101 از وزيـــر وقت شد، به دنبال آن انجمن خدمات مهندسي استان اصفهان درتاريخ 5/2/80 پس از رفع مشكلات و موانع، تحت شماره 970 در اداره ثبت استان اصفهان به ثبت رسيد .