اهداف انجمن

اشتراک گزاری صفحه


اهداف انجمن

 1. ايجاد بانك هاي اطلاعاتي مورد نياز اعضاء‌
 2. برگزاري دروره هاي آموزشي مورد نياز اعضاء‌ و كاركنان واحدهاي عضو( با حداكثر بهره گيري از امكانات موجود كشور)
 3. ارتقاء توان كمي و كيفي واحدهاي خدمات مهندسي
 4. برقراري حسن روابط بين واحدهاي خدمات مهندسي
 5. برگزاري و شركت در نمايشگاه ها وهمايش ها
 6. تدوين راهكارها و شيوه هاي حمايتي مناسب از واحدهاي خدمات مهندسي داخلي در مقابل رقباي خارجي و همچنين در جهت صادرات خدمات مهندسي
 7. معرفي آخرين دستاوردهاي فن آوري و ارائه اطلاعات به اعضاء و حمايت بموقع از خلاقيت هاي خدمات مهندسي
 8. زمينه سازي عقد قراردادهاي خدمات مهندسي براي اعضاء
 9. همكاري با وزارت صنايع و ساير دستگاه هاي اجرائي در تدوين سياست ها- دستورالعمل ها و تهيه و تدوين لوايح قانوني جهت ارائه به دولت و مجلس شوراي اسلامي (با همكاري اعضاء‌ و بهره گيري از تسهيلات               بودجه اي ساليانه دولت)
 10.  زمينه سازي ايجاد امكانات مشترك و بهره برداري مشترك اعضاء
 11.  مذاكره با بانك ها و زمينه سازي ايجاد تسهيلات براي اعضاء
 12.  مشاركت در كميسيون حل اختلاف بين شركت هاي عضو انجمن و كارفرمايان مربوطه
 13.  حفظ حقوق و منابع مشترك قانوني شركت ها و مؤسسات عضو انجمن
 14.  بكارگيري روش هاي مناسب اطلاع رساني به اعضاء
 15.  مشاركت در اجلاس ها و كميسيون هاي مشترك با ديگر كشورها و همكاري در تهيه يادداشت هاي تفاهم و كسب بازارهاي جديد در ديگر كشورها

 

 1.  مشاوره با وزارت صنايع جهت تنظيم تعرفه هاي خدمات مهندسي (داخلي و خارجي) در راستاي سياست هاي اجرائي دولت
 2.  مشاركت در تدوين استانداردها با مؤسسات ذيربط
 3.  حمايت در كميسيون هاي رسيدگي به ماليات و بيمه هاي اجتماعي مؤسسات مربوط به اعضاء انجمن و جلب حمايت هاي دولتي از جمله معافيت هاي بيمه اي، مالياتي و گمركي
 4.  تدوين شاخصه هاي مورد نياز تعيين قابليت هاي واحدهاي خدمات مهندسي همگن
 5.  زمينه سازي توسعه فعاليت هاي تحقيقاتي كاربردي صنعتي و تقويت ارتباط صنعت در دانشگاه
 6.  ايجاد انگيزه و رقابت هاي مناسب در بكارگيري خدمات مهندسي در صنايع كشور
 7.  كمك به فراهم سازي امكانات ورود و بهره گيري از سرمايه، اطلاعات، تكنولوژي، فنون وتجربيات خارجي در جهت تقويت اقتصاد و خدمات مهندسي كشور
 8.  ترويج و تبليغ مشترك خدمات مهندسي
 9.  بكارگيري روش هاي مناسب ايجاد مشاركت اعضاء در حل مشكلات اجتماعي مرتبط با كاركنان اعضاء و واحدهاي خدمات مهندسي
 10.  كمك به توزيع عادلانه امكانات بين اعضاء